Bedre testforhold ved Testcenter Østerild

fredag 17 dec 21
|
Testforholdene ved testcenteret for store vindmøller bliver endnu bedre, når et større areal skov fældes. Samtidig giver det plads til den oprindelige natur til glæde for dyr og planter.

Næste fase i udviklingen af Testcenter Østerild
Gode forhold for vindmålinger er vigtig for test og certificering af nye vindmøller på Testcenter Østerild. Træerne i testcenterets område påvirker kvaliteten af disse målingerne, da de påvirker vindfeltet foran møllerne. Derfor har DTU, Vestas og Siemens besluttet at fælde et skovområde ved testcenteret. Det sker for at sikre, at vi forsat kan levere nøjagtige målinger, som er internationalt konkurrencedygtige. 

”Vindmøllefabrikanterne tester de største vindmøller i verden i Østerild. Det gør de, fordi vi har fantastisk gode vindforhold, som muliggør hurtig og præcise test af møllerne. Med skovfældningen sørger vi nu for, at testmålinger bliver endnu bedre” forklarer Vicedirektør Peter Hjuler Jensen fra DTU Vindenergi. 

Konkret drejer det sig om 146 ha skov vest for vindmøllepladserne 6, 7, 8 og 9. Skovbåndet med løvtræer langs Gammel Aalborgvej vil ikke blive rørt. Fældningen sker inden for rammen for skovfældning, som loven om Testcenter Østerild indeholder. 

Der skal endvidere etableres erstatningsskov svarende til ca. 1,7 gange den skovfældning, der sker. Det betyder, at der skal rejses knap 250 ha ny skov. 

Skovfældning øger biodiversiteten
Fældningen af skovområdet vil på sigt øge råderummet for natur, der kræver lys, våde og tørre områder. Erfaringen fra etableringen af Testcenter Østerild viser, at fældningen af tilsvarende skovområder har resulteret i reetableringen af den oprindelige natur med åbne klitheder og et rigere plante- og dyreliv. Skovfældningen vil også ændre på hjortevildtets leveforhold. Der vil blive gjort tiltag, der tager højde for dette, så der fortsat kan være en bestand af fritleven-de hjortevildt i området.

”Efterhånden som den oprindelige natur reetableres, vil vi se en positiv effekt på dyre- og plantelivet i området. Det er godt for naturen og de mange besøgende, som hvert år gæster testcentret” fortæller Claus Rasmussen, som er specialkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for arealerne ved Østerild. 

Om Testcenter Østerild: Et nationalt testcenter til test af store vindmøller på helt op til 330 meter. Centret ligger i Østerild Klitplantage øst for Thisted. Det blev indviet i oktober 2012. DTU står for anlæggelse og driften af testcentret.


For yderligere information kontakt: 

Peter Hjuler Jensen
Vicedirektør, DTU Vindenergi
email: peje@dtu.dk
tlf: +45 40 45 50 37

Claus Rasmussen
Specialkonsulent, Naturstyrelsen
Arealansvarlig for Østerild
Email: ckr@nst.dk
+45 72 54 39 64
+45 22 22 16 30